Personal och pedagogik

Malin Brorsson är utbildad förskollärare med ansvar för det pedagogiska innehållet i undervisningen. Hennes uppdrag är att se till att undervisningen sker på ett sådant sätt att målen och intentionerna i läroplanen uppfylls.

Malin Brorsson

Varför har du valt att jobba på Sjöhästen? 

­ – Jag älskar den familjära känslan! Vi är en liten förskola vilket främjar möjligheten till att skapa en nära och god relation till alla barn och vårdnadshavare. Jag upplever en helt annan gemenskap, trivsel och mysfaktor här än vad jag gjorde när jag arbetade kommunalt.

En stor fördel är att vi är fyra heltidspersonal på ca 20 barn. Denna ovanligt höga personaltäthet skapar bättre förutsättningar för mig som pedagog att se varje barn och utmana och stötta dem i deras utveckling och lärande. Det skapar även bättre arbetsförhållanden för mig som pedagog med mindre stress, mindre känsla av otillräcklighet samt mer tid till planering och uppföljning. Det leder till högre kvalitet i undervisningen.

Kan du beskriva arbetslaget?

– Jag har aldrig tidigare arbetat på en förskola där vi varit ett så välfungerande arbetslag. Vi respekterar, lyssnar på och lyfter varandra, har roligt ihop, vi har bra kommunikation och samarbete, väl utformade rutiner och jag upplever att vi alla verkligen har barnen och deras välmående som vårt främsta fokus. Vi är sex personer med kocken inräknad, och våra tjänster utgör alltså motsvarande fyra heltider.

Agneta, Arjeta, Linda, Cassandra och Frida

Hur skulle du beskriva pedagogiken på Sjöhästen?

– Det som genomsyrar pedagogiken är att vi arbetar väldigt mycket för att få alla barn att känna sig sedda, bra precis så som de är, kompetenta och trygga. När ett barn känner sig tryggt och upplever en genuin tro från oss pedagoger på att hen kan, samt stöttas i sin inneboende vilja att utforska sin omvärld, menar jag att goda förutsättningar ges för ett barn att lära och utvecklas. Förutom detta, som jag menar är den väldigt viktiga grunden för ett barns välmående och möjligheter till lärande och utveckling, tycker jag att rörelseglädje och hållbar utveckling är två prioriterade områden. Rörelseglädje eftersom det också är en sådan viktig del i en människas välmående och hållbar utveckling eftersom barnens levnadsvanor till stor del grundläggs under förskoleåren.

Vad är roligast med ditt jobb? 

– Det absolut roligaste med mitt jobb är att få vara med på barnens resa och se dem utvecklas och att dela glädjen med dem som de känner när de bemästrat en ny färdighet. Jag älskar också att skapa roliga och inspirerande lärmiljöer och att spinna vidare på saker som jag märker att barnen visar intresse för.

Vårt systematiska kvalitetsarbete

Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att synliggöra kvalitet och likvärdighet, vad vi gör, varför och vad det leder till. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan vi skapa och dela kunskap om vad som leder till framgång.

Vi börjar med att göra en nulägesanalys utifrån nuvarande barngrupp. Nulägesanalysen utgår ifrån observationer och samtal/intervjuer med barnen. I planeringen inför kommande arbete väger vi in vad som kommit fram ur tidigare utvärderingar. Detta blir utgångspunkten för de övergripande mål som vi jobbar med följande kvartal, vilket kan vara flera läroplansmål.

Vi väljer tema som utgångspunkt för det systematiska kvalitetsarbetet. Detta eftersom ”Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande” (Lpfö 18). Vårt arbete är indelat kvartalsvis, där vi fokuserar lite extra på olika områden under två månader i taget; socialt samspel, matematik, språk och no/teknik.

Varje månad väljs ett eller flera av de övergripande målen inom aktuellt fokusområde ut och fokuseras extra på. Arbetet fördelas under APT(arbetsplatsträff) upp mellan samtliga medarbetare som arbetar utifrån sitt egna dokument med sitt medel för att nå målet den månaden. Därmed blir samtliga involverade och deltar i kvalitetsarbetet på daglig basis. Vid månadens APT utvärderas allas arbete och en sammanställning görs utifrån månadens mål.

Halvårsrapport görs i januari och augusti varje år, då vi gemensamt utvärderar årets arbete.

Vårdnadshavare ges inblick och möjlighet till delaktighet i det systematiska kvalitetsarbetet genom utvecklingssamtal, föräldramöten samt genom det digitala verktyget Tyra.